• Zasady organizowania wycieczek dla uczniów

    Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
    w Przasnyszu

     

    § 1. Zasady ogólne.

    1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

    2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice iuczniowie.

    3. Za wycieczkę szkolną uznaje się taką formę turystyki, w której uczestniczy co najmniej 80% uczniów z klasy.

    § 2. Rodzaje wycieczek.

    1. Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, planem profilaktyki i wychowawczym, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

    2. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego ispecjalistycznego.

    3. Wycieczki turystyki kwalifikowanej - wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego lub posługiwania się sprzętem, takim jak: rower, kajak itp.

     

    § 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie.

    1. Kierownikiem wycieczki musi być wychowawca klasy lub inny nauczyciel.

    2. Funkcje opiekunów powinni pełnić nauczyciele, bądź rodzice (prawni opiekunowie) uczestników.

    3. W uzasadnionych wypadkach funkcję opiekuna może pełnić inna pełnoletnia osoba.

    4. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczek ibezwzględnie ich przestrzegać.

    5. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

     

    § 4. Zadania kierownika wycieczki.

    1. Opracowanie, z udziałem uczestników, szczegółowego programu wycieczki.

    2. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na przeprowadzenie wycieczki.

    3. Określenie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.

    4. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

    5. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz zapewnienie warunków do ich spełniania od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.

    6. Określenie zadań dla opiekunów.

    7. Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy zaopatrzeni byli w niezbędny sprawny sprzęt iekwipunek.

    8. Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.

    9. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów.

    10. Dokonanie podziału zadań wśród uczestników.

    11. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę.

    12. Dokonanie z uczestnikami oceny odbytej wycieczki oraz sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego.

     

    § 5. Obowiązki opiekuna.

    1. Współdziałanie z kierownikiem przy realizacji programu oraz harmonogramu wycieczki iwykonywanie zleconych przez niego zadań.

    2. Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

    3. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań.

     

    § 6. Finansowanie wycieczek.

    1. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł.

    2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych znią kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany
    z innych źródeł.

    3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

    4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.

    5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.

     

    § 7. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki, wymagane dokumenty.

    1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

    2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.

    3. Planowane wycieczki wielodniowe oraz jednodniowe należy wpisywać , w terminie do 30 września danego roku szkolnego (jeżeli wycieczka ma mieć miejsce do końca roku kalendarzowego) i do końca pierwszego semestru (jeżeli wycieczka ma mieć miejsce do końca roku szkolnego), do harmonogramu wycieczek, który, po zatwierdzeniu przez dyrektora, stanowi załącznik do planu pracy szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki nie uwzględnionej
    w harmonogramie.

    4. Na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien przedstawić dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie do zatwierdzenia 2 egzemplarze wypełnionej karty wycieczki (z których jeden pozostaje w szkole,
    a drugi zabierany jest na wycieczkę), regulamin wycieczki oraz, do wglądu, następujące dokumenty:

    a. co najmniej 2 egzemplarze listy uczestników (jedna pozostaje w szkole);

    b. pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dzieci w wycieczce wraz ze zobowiązaniem do zapewnienia ich bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki lub rozwiązania wycieczki a domem;

    c. wstępny plan finansowy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia;

    d. potwierdzenie rezerwacji świadczeń.

    e. ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym
    z osobą zatwierdzającą kartę wycieczki.

    5. Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nieudzielenia zgody na przeprowadzenie imprezy.

    6. Po zakończeniu wycieczki jej kierownik składa rodzicom i innym osobom lub instytucjom finansującym imprezę szczegółowe sprawozdanie finansowe.

    7. Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez wychowawcę klasy lub kierownika wycieczki i zatwierdzane przez dyrektora szkoły.

    8. Kierownik wycieczki powinien zadbać o to, by na przesyłanych do szkoły rachunkach była wymieniona nazwa grupy, klasy lub nazwisko kierownika wycieczki, której świadczenie dotyczy.

     

    § 8. Zasady bezpieczeństwa.

    1. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna (lub kierownika wycieczki):

    a. podczas wycieczek na terenie Przasnysza - 30;

    b. podczas wycieczek poza teren Przasnysza - 15;

    c. podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej ( w tym rowerowych) - 10.

    2. Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie
    i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki ze zbyt małą liczbą opiekunów, nawet jeżeli spełnione zostały wymogi wymienione w punkcie 1.

    3. Czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości uczestników. W wycieczkach wielodniowych mogą uczestniczyć uczniowie w wieku powyżej 10 lat.

    4. Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m nad poziomem morza, bez udziału wykwalifikowanego przewodnika.

    5. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek kolarskich powinni posiadać karty rowerowe.

    6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

    7. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem
    z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

    8. Przy organizowaniu wycieczek autobusowych należy uwzględniać fakt, że kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę w rytmie: 4 godziny jazdy - jedna godzina odpoczynku; 2 godziny jazdy - 30 minut odpoczynku; 2 godziny jazdy (pozwala to przejechać trasę o długości około 500 km).

    9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

     

    § 9. Postanowienia końcowe.

    1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora.

    2. Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

    3. Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

    4. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu.

    Regulamin wycieczki

    Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
    a) Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
    b) Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
    c) Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
    d) Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach
    i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
    e) Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
    f) Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
    g) Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
    h) W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Szczególnie rygorystycznie przestrzegać godzin ciszy nocnej.
    i) Przestrzegać regulaminów miejsc odwiedzanych