• Tradycja i ceremoniał szkolny

     

    CEREMONIAŁ SZKOLNY
    Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

                   

    I. Wstęp

    Najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie jej na świadomych obywateli. Podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych są: kultura języka, właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych. Jednym z dokumentów  stanowiącym zbiór obowiązujących  w szkole norm zachowania się jest Ceremoniał szkolny. Dokument przedstawia wykaz stałych uroczystości szkolnych i elementy tradycji szkoły. Opisuje symbole, określa uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i formy jego celebracji. Dzięki temu dokumentowi szkoła ma możliwość kształtowania i wpajania podstawowych wzorców postaw i zachowań. Stwarza również uczniom okazję do przeżywania doniosłych chwil w życiu.

    II. Symbole szkoły

    Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu posiada:

    1. Patrona

    2. Logo

    3. Sztandar

    4. Ceremoniał szkolny


    III. PATRON SZKOŁY.


     Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu posiada patrona  - Kawalerów Orderu Uśmiechu.

    IV. LOGO SZKOŁY.

     

         Szkoła jest także posiadaczem logo.

                                                    

    VI. SZTANDAR SZKOŁY.

    Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji - właściwych postaw dla jego poszanowania.

     

    1.     Sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły.

    2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie odnoszący sukcesy w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

    chorąży: jeden uczeń,

    asysta: dwie uczennice,

    W szkole mogą być wybrane 3 składy pocztu sztandarowego I, II i III.

     

    3. Kandydatury składu pocztu zgłaszane są radzie pedagogicznej przez opiekuna pocztu sztandarowego .

    Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny. Po jej zakończeniu uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

    Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

    4. Insygnia pocztu sztandarowego to:

    biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białymw stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

    białe rękawiczki.

    5. Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i świętach państwowych

    uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

    uroczyste zakończenie roku szkolnego,

    ślubowanie klas pierwszych,

    uroczystości rocznicowe,

     

    6. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

    7. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem bierze udział w uroczystościach lokalnych, takich jak:

    rocznica wybuchu II wojny światowej,

    święto Odzyskania Niepodległości,

    rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

    święta i uroczystości religijne,

    udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych.

    8. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

    - postawa "spocznij" sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej".   Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

    - postawa "na ramię"- chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe  ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

    - postawa prezentuj z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo   do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując   dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".  Prezentuj - "Chorąży robi zwrot w prawo   skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla   sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj".

    - salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy   salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz" - pochyla sztandar,  "baczność" - bierze sztandar na ramię.

     

    VII. PRZEBIEG UROCZYSTOŚĆI Z UDZIAŁEM SZTANDARU

     

    1. Wprowadzanie sztandaru:

     Prowadzący Uroczystość:

    Proszę wszystkich o powstanie.

    Baczność.

    Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu  wprowadzić.

    Do hymnu.

    "Raport: Panie Dyrektorze, przewodniczący(a)  Samorządu Uczniowskiego (imię i nazwisko ucznia) zgłasza  uczniów klas I - VI   ( lub IV - VI ) gotowych do uroczystości  z okazji (nazwa święta lub uroczystości).

    Spocznij. Można usiąść.

     2. Wyprowadzenie sztandaru:

    Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Proszę usiąść.

    3. Pasowanie na ucznia 

        1)   Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Kierują prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w stronę sztandaru. Pozostali pierwszoklasiści trzymają uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają rotę przysięgi.


     

    Rota przysięgi:

    Ślubuję uroczyście!

    • być dobrym uczniem i kolegą,
    • chętnie pomagać innym,
    • sumiennie wypełniać swoje obowiązki,
    • szanować dorosłych,
    •  pamiętać o magicznych słowach „proszę, przepraszam, dziękuję",
    • dbać o dobre imię szkoły,
    • kochać swoją Ziemię Rodzinną i Ojczyznę.

        2)  Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.

    Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na jedno kolano lub stoi w postawie zasadniczej, kładzie duże pióro i mówi:

    Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu.

     

    CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM SZTANDARU:

    W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty sztandaru:

     

    Postawy

    postawa „zasadnicza"

    Opis chwytu sztandaru

    Sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysoko­ści czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, ło­kieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jak w postawie „zasadniczej".

    postawa „spocznij"

    Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej". Cho­rąży i asysta w postawie „spocznij".

    postawa „na ramię"

    Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45°. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

    postawa „prezentuj"

    Z postawy „zasadniczej" chorąży podnosi prawą ręką sztandar do poło­żenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), na­stępnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.

    salutowanie sztandarem w miejscu

    Wykonuje się z postawy „prezentuj"; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania" przeno­si sztandar do postawy „prezentuj".

    salutowanie sztandarem w marszu

    Z położenia „na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miej­scu. Komendy: „na prawo patrz" - pochyla sztandar; „baczność" - bierze sztandar na ramię.

     

     

     

     

    UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

    Wprowadzenie sztandaru

    Lp.

    Komendy i ich kolejność

    Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

    Poczet sztandarowy

    Sztandar

    1.

    proszę o powstanie

    uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

    przygotowanie do wejścia

    postawa „na ramię"

    2.

    „baczność", sztandar wprowadzić

    uczestnicy w postawie „zasad­niczej"

    - wprowadzenie sztandaru - zatrzymanie na ustalonym miejscu

    - w postawie „na ramię w marszu" - postawa „prezentuj"

    3.

    „do hymnu"

    uczestnicy jak wyżej

    postawa „zasadnicza"

    postawa „salutowanie w miejscu"

    4.

    „po hymnie"

    uczestnicy w postawie „spo­cznij"

    spocznij

    - postawa „prezentuj" - postawa „spocznij"

    5.

    można usiąść

    uczestnicy siadają

    spocznij

    postawa „spocznij"

     

    Wyprowadzenie sztandaru

     

    Lp.

    Komendy i ich kolejność

    Opisy sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

    Poczet sztandarowy

    Sztandar

    1.

    proszę o powstanie

    uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru

    spocznij

    postawa „spocznij"

    2.

    „baczność", sztandar wyprowadzić

    uczestnicy w postawie „zasad­niczej"

    - postawa „zasadnicza" - wyprowadzenie sztandaru

    postawa „zasadnicza" postawa „na ramię w marszu"

    3.

    spocznij

    uczestnicy siadają lub opusz­czają miejsce uroczystości

     

     

     

    Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego - odbywa się w czasie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Przed wprowadzeniem sztandaru należy odczytać uchwałę rady pedagogicznej z podaniem nazwisk obsady pocztu sztandarowego.

     

    Lp.

    Komendy i ich kolejność

    Opisy sytuacyjny zachowania się uczestników

    Poczet sztandarowy

    Sztandar

    1.

    proszę o powstanie

    uczestnicy powstają

    postawa „spocznij"

    postawa „spocznij"

    2.

    „baczność", sztandar wprowadzić

    uczestniczy w postawie zasad­niczej

    - wprowadzenie sztandaru - zatrzymanie się na usta­lonym miejscu

    - postawa „na ramię w marszu" - postawa „zasadnicza"

    3.

    poczet sztandarowy w
    składzie:
    -chorąży ucz
    -asysta ucz..
    ucz..............
    Wystąp!

    uczestnicy postawa „zasadni­cza", nowy skład pocztu wy­stępuje i ustawia się: chorąży z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płasz­czyzn sztandaru w odległości 1 metra od sztandaru

    postawa „zasadnicza"

    - postawa „zasadnicza" - postawa „prezentuj"

    4.

    „do ślubowania"

    uczestnicy postawa „zasadni­cza", nowy skład pocztu sztan­darowego unosi prawe dłonie (palce jak przy salutowaniu) na sztandar i powtarza tekst ślubowania

    postawa „zasadnicza"

    postawa „salutowanie miejscu"

     

    5.

    „po ślubowaniu"

    uczestnicy postawa „spocznij"

    postawa „zasadnicza"

    postawa „prezentuj"

     

     

     

    nowy skład pocztu opuszcza

     

     

     

     

     

    dłonie po ślubowaniu

     

     

     

    6.

    „baczność"

    uczestnicy postawa „zasadni cza"

     

     

     

     

    - sztandar przekazać

     

    - dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

    - chorąży przekazuje sztandar

     

     

     

     

    ustawia się obok nowej

    - ustawia się obok przekazanego

     

     

     

    asysty po lewej i prawej

    sztandaru, sztandar w postawie

     

     

     

    stronie

    „spocznij"

    7.

    „baczność"

    uczestnicy postawa „zasadnicza", uczestnicy nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyzna czone miejsce

    postawa „zasadnicza"

    postawa „prezentuj"

     

     

    chorąży

     

     

     

     

     

    asysta

     

     

     

     

     

    uczniowie

     

    postawa „spocznij"

    postawa „spocznij"

     

    odmaszerować

     

     

     

     

    „spocznij"

    Dyrektor dokonuje wręczeniapamiątkowych nagród.

       

    8.

    „baczność"

    uczestnicy postawa „zasadnicza"

    postawa „zasadnicza"

    postawa „zasadnicza"

     

    „sztandar wyprowadzić"

     

    wyprowadzenie sztandaru

    postawa „na ramię w marszu"

    9.

    „spocznij"

    uczestnicy siedzą

     

    -----------

     

               

     

    Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

     

    Lp.

    Komendy i ich kolejność

    Opisy sytuacyjny zachowania się uczestników

    Poczet sztandarowy

    Sztandar

    1.

    proszę o powstanie

    uczestnicy wstają

     

     

    2.

    „baczność" - sztandar wprowadzić

    uczestnicy postawa „zasadni­cza"

    - wprowadzenie sztanda­ru - zatrzymanie na ustalo­nym miejscu

    - postawa „na ramię w marszu", - postawa „zasadnicza"

    3.

    „do ślubowania"

    uczestnicy postawa „zasadni­cza", ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce jak przy salutowaniu) na wysokość oczu

    postawa „zasadnicza"

    - postawa „prezentuj" - postawa „salutowanie w miej­scu"

    4.

    „po ślubowaniu"

    uczestnicy „spocznij", ślubu­jący opuszczają rękę

    postawa „spocznij"

    - postawa „prezentuj" - postawa „zasadnicza"

    5.

    „baczność" - sztandar szkoły wyprowadzić

    uczestnicy postawa „zasadni­cza"

    - postawa „zasadnicza" - wyprowadzenie sztanda­ru

    - postawa „zasadnicza" - postawa „na ramię w marszu"

    6.

    „spocznij"

    uczestnicy siadają

     

     

     


     

    Ceremoniał ślubowania klas kończących szkołę

    Przebiega podobnie jak ślubowanie klas pierwszych. W punkcie 3 i 4 uroczystości podaje się komendę: „do przyrzeczenia" i „po przyrzeczeniu".

     Przyrzeczenie absolwentów:

    „Ja uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu  opuszczając tę Szkołę,  przyrzekam: „aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia Szkoły, którą dziś opuszczam; przyrzekam: być w przyszłości dobrym i uczciwym Polakiem"

     

    VIII. STAŁE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE.

     

    1. Do stałych uroczystości szkolnych należą:

    • Rozpoczęcie roku szkolnego,
    • Dzień Patrona,
    • Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
    • Dzień Edukacji Narodowej,
    • Dzień Papieski,
    • Święto Niepodległości,
    • Koncert kolęd/jasełka,
    • Dzień Flagi i Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
    • Wybory do samorządu uczniowskiego
    • Zakończenie roku szkolnego.

    2. Do stałych uroczystości klasowych należą:

    • Dzień Chłopca,
    • Andrzejki,
    • Mikołajki,
    • Spotkania wigilijne,
    • Walentynki,
    • Powitanie wiosny,
    • Dzień Kobiet,
    • Dzień Matki,
    • Dzień Ojca,
    • Dzień Dziecka

    3.W szkole obowiązuje kalendarz uroczystości, imprez i konkursów opracowywany na każdy rok szkolny.

    IX. Elementy tradycji szkoły

    Do tradycji szkoły należą:

    • nagroda dla absolwenta roku,
    • nadanie tytułu honorowego „Przyjaciel Jedynki",
    • dzień otwartej szkoły,
    • listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców absolwentów.

    X. DEKORACJA BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI

    Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

    • Dzień Edukacji Narodowej;
    • święta państwowe;
    • dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
    • innych okolicznościach ważnych ze względu na charakter narodowy lub państwowy.