• PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIAŁEGO WYPADKU
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1
     z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w PRZASNYSZU

     Jeżeli w szkole zdarzył się wypadek – nauczyciel /wychowawca, opiekun/ ma obowiązek podjęcia następujących czynności:

     1. Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku

     2.  Zapewnić mu pomoc pielęgniarki szkolnej, która decyduje o konieczności i rodzaju dalszej pomocy włącznie z wezwaniem Pogotowia Ratunkowego lub skierowaniem dziecka na specjalistyczne badania /Nieobecność pielęgniarki w szkole podczas zaistniałego wypadku obliguje nauczyciela do samodzielnej decyzji w sprawie rodzaju udzielenia pomocy- np. wezwania Pogotowia Ratunkowego - i powiadomieniu o wypadku dyrektora szkoły /

     3. Poszkodowane dziecko udaje się do pielęgniarki szkolnej pod opieką osoby dorosłej jeśli nie zaistniała konieczność przybycia pielęgniarki na miejsce zdarzenia

     4. Zawsze niezwłocznie informuje rodziców /prawnych opiekunów/ o zaistniałym wypadku nawet jeśli ma on znamiona zdarzenia niegroźnego dla dziecka /Powiadomić rodziców o zdarzeniu może również pielęgniarka szkolna /

     5. Powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku szczególnie ciężkim, zagrażającym życiu dziecka

     6. Zabezpieczyć miejsce wypadku tak, aby:
     • zapobiec ewentualnemu dalszemu niebezpieczeństwu
     • umożliwić wyjaśnienie okoliczności wypadku i jego przyczyn

     Przyczyny i okoliczności wypadku stanowią podstawę pracy wychowawczej z uczniami w celu zapobiegania powstawaniu podobnych zdarzeń w przyszłości

     Jeżeli wypadek zdarzył się poza terenem szkoły nauczyciel / wychowawca, opiekun/ zachowuje podobną procedurę:

     1. Udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku

     2. Samodzielnie podejmuje decyzję o konieczności udzielenia pomocy przez lekarza – wzywa Pogotowie Ratunkowe

     3. Jeśli zachodzi konieczność zabrania dziecka do szpitala zawsze udaje się ono tam pod opieką jednego z wychowawców lub opiekunów

     4. Niezwłocznie powiadamia rodziców i dyrekcję szkoły o zaistniałym wypadku

     5. Zabezpiecza miejsce wypadku tak aby:

     • Zapobiec dalszemu ewentualnemu niebezpieczeństwu

     • Umożliwić wyjaśnienie okoliczności wypadku i jego przyczyn