• Informacja o przepisach o ochronie danych osobowych

     Co to jest RODO?

     RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Regulacja weszła  w życie 25 maja 2018 roku.

     Celem regulacji wprowadzenie zasad (art. 5 rozporządzenia 2016/679), zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Należą do nich zasady: zgodność z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, poufności, przechowywania danych .
     Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. 

     W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

     • prawa dostępu do danych (art. 15) - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu jego danych i  w jakim celu są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji ( wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
     • prawo do sprostowania danych  (art.16) osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

     Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych  lub ograniczeniu przetwarzania , których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17, art. 18 każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (art. 19)

     • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  (art. 17) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych 
     • Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
     • prawa do ograniczenia przetwarzania danych  (art. 18)- osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
     • prawa do przenoszenia danych  (art. 20)- osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
     • prawo sprzeciwu (art. 21)  - sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora.  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
     • Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :

     • realizacji procesu kształcenia,
     • dokumentacji przebiegu nauczania,
     •  wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty,
     • w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora,
     •  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty jest obligatoryjne.
     •  przechowywane są przez okres wymagany  przez Prawo o oświatowe i ustawę o systemie oświaty i  przepisów wykonawczych.