• Rekrutacja

   • Procedura przyjmowania dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 1
    z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

     

    § 1.

    1. Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w  Przasnyszu przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą , a także dzieci, w stosunku art. 16 ust.1 ustawy.

    2. Wprowadzenie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego rozłożone zostało na lata szkolne: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. W okresie tym, zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci będą mogli na swój wniosek, bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczyć lub przyspieszyć  o jeden rok rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

    § 2.

    1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

    2. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

    3. Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka 7-letniego oraz 6-letniego (zamieszkałego w obwodzie oraz poza obwodem szkoły) składają rodzice ( prawni opiekunowie ) w sekretariacie szkoły w terminie do 15 marca bieżącego roku. Wzór wniosków stanowi załącznik nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszego dokumentu.

    4. Do Wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka 6-letniego, w okresie w którym obowiązują przepisy przejściowe, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są dołączyć:

    • zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny;
    • diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
    • w przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

    5. W celu przeprowadzenia naboru uczniów do klasy pierwszej i utworzenia zespołów klas I Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, w skład  której wchodzą:

    • wicedyrektor
    • pedagog
    • psycholog
    • nauczyciel klas integracyjnych
    • nauczyciel kształcenia zintegrowanego

    6. Gdy ilość miejsc jest ograniczona komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności rozpatruje pozytywnie wnioski rodziców (prawnych opiekunów) :

    • dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
    • dzieci, których rodzeństwo jest już uczniami szkoły,
    • dzieci pracowników szkoły.

    7. O swojej odmownej decyzji Dyrektor informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 15 czerwca bieżącego roku.

    8. Tworząc listy uczniów poszczególnych klas I komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę:

    • informacje zawarte we wnioskach o przyjęcie dziecka do klasy I dotyczące przynależności do środowiska rówieśników z danej grupy przedszkolnej lub terytorialnej,
    • diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy dziecka 6-letniego w okresie przejściowym);
    • proporcję miedzy ilością dziewczynek i chłopców w danej klasie;
    1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka będący pracownikami Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu mają prawo wyboru zespołu klasowego i wychowawcy klasy I.
    2. Po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej listy uczniów poszczególnych klas I zatwierdza Dyrektor Szkoły.
    3. Zatwierdzone listy uczniów klas I podane są do publicznej wiadomości rodziców do końca czerwca bieżącego roku.
    4. Ostatecznie o przyjęciu uczniów do szkoły oraz przydziale do oddziału decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w  Przasnyszu.
    5. W terminie do 7 dni rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora szkoły w sprawie wydanej decyzji. Dyrektor rozpatruje odwołanie do końca lipca.
    6. Spotkania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów przyszłych klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły oraz wychowawcami klas organizowane są do 15 czerwca bieżącego roku. Informacja o terminie w/w spotkań umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 1 w oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich przedszkolach funkcjonujących w obwodzie Szkoły.

    § 3.

    1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 01.09.2012r.

    2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

    3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

    4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

    § 4.

    Zasady rekrutacji uczniów do klasy I integracyjnej

    1. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmowane są dzieci pełnosprawne, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 7 rok życia i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na przyspieszenie obowiązku szkolnego (na podstawie opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej i podania rodziców /prawnych opiekunów/).

    2. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie aktualnego Orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną i na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

    3. Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej nie może przekroczyć 5 dzieci.

    4. W maju dzieci pełnosprawne badane są "Testem sprawdzającym poziom wiadomości i umiejętności uczniów ubiegających się o przyjęcie do pierwszej klasy integracyjnej" lub przeprowadzona będzie zabawa sprawdzająca funkcjonowanie społeczne.

    • 1. Rodzice uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych do klasy integracyjnej podpisują zobowiązanie o ścisłej współpracy i wypełnianiu zaleceń edukacyjnych iwychowawczych nauczycieli pracujących z dzieckiem

    § 5.

    1. Zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 - 16.00

    2. Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu należy pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej https://sp1przasnysz.edupage.org/a/rekrutacja

    § 6.

    Procedura przyjmowania dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 Przasnyszu wchodzi  w życie z dniem 1 września 2010 r.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz.U. z 2004 r. Nr 256)

    Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458)

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232);

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych.

    Zarządzenie nr 1/2024 Burmistrza Przasnysza z dnia 3 stycznia 2024 r.

    Do wybranych druków zgłoszenia dziecka, załączonych poniżej prosimy dołączyć druk "Informacje dodatkowe", gdyż zawarte tam informacje, chociaż dobrowolne, są dla nas ważne ze względu na zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania dziecka w placówce i organizację pracy szkoły.

     

    Zgłoszenie dziecka do kl.1 zamieszkałego w obwodzie szkoły

    Wniosek o przyjęcie dziecka do kl.1 zamieszkałego poza obwodem szkoły

    Zgłoszenie dziecka do przedszkola

    Informacje dodatkowe

    Obwód szkoły

    Zarządzenie nr 1/2024 - rekrutacja na rok szkolny 2024/2025