• Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu

   • „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu” – to tytuł projektu, które Miasto Przasnysz realizować będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 28.02.2021r.  we współpracy z firmą Project Hub.

     Działania zaplanowane zostały w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

    Celem Projektu jest: poprawa jakości kształcenia  w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

    W czasie trwania projektu zaplanowano objęcie wsparciem 1297 uczniów i 131 nauczycieli z  trzech Szkół Podstawowych w Przasnyszu.

      W Szkole Podstawowej nr 1 bezpłatnymi  zajęciami pozalekcyjnymi, zorganizowanymi dzięki wsparciu Unii Europejskiej, objęci zostaną wszyscy chętni uczniowie z klas: I – VIII. Uzyskają oni wsparcie w nauce na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Będą mieli szanse rozwijać swoje zainteresowania i pasje z zakresu nauk przyrodniczych, informatyki i języków obcych  podczas warsztatów przedmiotowych. Pomoc uzyskają też uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ważną częścią podejmowanych działań będą również projekty edukacyjne, które kształtować będą u dzieci i młodzieży umiejętności współpracy w grupie i realizacji wcześniej zaplanowanych działań.

    RODZAJE REALIZOWANYCH ZAJĘĆ:

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z :

      matematyka -  23 godziny

      biologia – 2 godziny

      chemia – 3 godziny

      fizyka – 1 godzina

      język angielski – 8 godzin

    ŁĄCZNIE: 37  godzin tygodniowo

    • W ramach indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi  potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi:

     -zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, w tym dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczenie się - 9 godzin

    - zajęcia logopedyczne- 10 godzin

    - zajęcia socjoterapeutyczne  i psychoedukacyjne - 4  godziny

    - zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością:

    arteterapia – 1 godzina

    zajęcia z zakresu integracji sensorycznej – 1 godzina

    zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 2 godziny

    ŁĄCZNIE: 27 godzin tygodniowo

     

    • Warsztaty dodatkowe dla uczniów, rozwijające kompetencje kluczowe

     i umiejętności uniwersalne:

    1) Giganci programowania (zajęcia z zakresu TIK)  -15 godzin

    2) Tropiciele przyrody  (zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych)- 16 godzin

    3) Archimedes w sieci ( rozwijające zajęcia matematyczne)– 11 godzin( zajęcia matematyczne)

    4) Język obcy to dla mnie łatwizna (zajęcia rozwijające z języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego)  - 11 godzin

    ŁĄCZNIE- 53 godziny tygodniowo

     

    • Projekty edukacyjne z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

    Tematyka projektów dotyczyć będzie realizacji  zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki, języków obcych i technologii informacyjnej.

    W każdym semestrze realizowanych będzie 5 projektów.

    Realizacja projektu przewiduje także stworzenie w naszej szkole międzyszkolnej pracowni przyrodniczej, doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Nauczyciele otrzymają wsparcie w swojej pracy w postaci szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych.

    Wszystkich uczniów, którzy jeszcze nie przystąpili do projektu serdecznie zapraszamy na zajęcia! NAPRAWDĘ WARTO!

    O_projekcie.docx

    Regulamin_projektu.docxUmowa_uczestnictwa_-_uczen.docx

    Umowa_uczestnictwa_-_uczen.docx

    Formularz_zgloszeniowy_dla_ucznia.docx