• Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024

     

    1.     Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód (netto) na jednego członka rodziny nie przekracza 600,00 zł.

    Termin składania wniosków: do 15 września br.

    Pobieranie wniosków i dodatkowe informacje:

    - dla uczniów z terenu miasta – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Urzędu Miasta ),

    - dla uczniów z terenu gminy – w Referacie Obsługi Oświaty (Urząd Gminy),   

    Do wniosków należy załączyć zaświadczenia o dochodach rodziców za ubiegły miesiąc.

    2.     Finansowanie obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza netto 1200,00 zł. W tej sprawie rodzice uczniów powinni zgłaszać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania (miejskiego lub gminnego) ośrodka pomocy społecznej, a po otrzymaniu decyzji z ośrodka pomocy społecznej, do kierownika stołówki szkolnej.

    3.     Zasiłek szkolny w przypadkach zdarzeń losowych w rodzinie ucznia bez względu na dochód, ale nie później niż 2 miesiące od zdarzenia. Wniosek można pobrać u pedagoga szkolnego, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Gminy,   

    Uwaga!

    W przypadku pojawienia się w rodzinie ucznia trudności materialnych nie kwalifikujących się do ubiegania się o w/w pomoc, rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.