• PROCEDURA KONTROLI SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1

      z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZASNYSZU

      

     1. Szkoła prowadzi „księgę ewidencji dzieci” podlegających obowiązkowi szkolnemu. Corocznie odnotowuje się w niej informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego (łącznie z sześciolatkami)

      2. Podstawę wpisów stanowią:
       a) informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku obowiązku szkolnego (łącznie z sześciolatkami) przekazane przez USC Miasta Przasnysz i gminy Przasnysz;
       b) informacje dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych którzy przyjęli dziecko spoza obwodu szkolnego (karty przyjęcia i przekazania ucznia) o spełnianiu przez nie obowiązku szkolnego /informacje z przedszkoli o realizacji przez dziecko sześcioletnie przygotowania do klasy pierwszej/
       c) decyzje dotyczące wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły bądź odroczenia obowiązku szkolnego (decyzje dyrektora szkoły w oparciu o orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej )
       d ) wpisy w księdze uczniów – wszyscy uczniowie, którzy są uczniami naszej szkoły (bez sześciolatków)

     3. W przypadku niepodjęcia przez dziecko nauki w klasie I w roku, w którym kończy ono siódmy rok życia, dyrekcja szkoły podejmuje działania wyjaśniające. Do rodziców dziecka wystosowane zostaje pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji szkolnej dziecka, w przypadku nieskuteczności wszczęte zostaje postępowanie administracyjno – prawne.

     4. Uczniowie zapisani w księdze uczniów podlegają stałej kontroli spełniania obowiązku szkolnego. Kontrolę prowadzą na bieżąco wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący zajęcia we współpracy z pedagogiem szkolnym.

     5. Każda nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych powinna zostać odnotowana w dzienniku lekcyjnym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Rodzic /prawny opiekun dziecka/ ma obowiązek taką nieobecność usprawiedliwić. Ma ono mieć formę pisemną. Uczeń okazuje usprawiedliwienie nieobecności na najbliższym spotkaniu z wychowawcą.

     6. Nauczyciel prowadzący zajęcia na bieżąco informuje wychowawców o nieobecnościach uczniów zagrożonych wagarowaniem.

     7. Wychowawca lub pedagog szkolny telefonicznie informuje rodziców /prawnych opiekunów/ o nieobecności dziecka zagrożonego wagarowaniem.

     8. Wychowawcy klas dokonują analizy spełniania obowiązku szkolnego po I i II półroczu na podsumowujących radach pedagogicznych.

     9. Każde zwolnienie ucznia z lekcji czy wcześniejsze samodzielne wyjście dziecka z zajęć wymaga pisemnej informacji od rodziców /prawnych opiekunów/ przekazanej do wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osobistego odbioru dziecka przez rodzica /prawnego opiekuna/ .

     10. Zalecenie zwolnienia ucznia z lekcji przez szkolną służbę medyczną może nastąpić po osobistym odbiorze przez rodzica /prawnego opiekuna/ chorego ucznia ze szkoły . W sytuacjach wyjątkowych, gdy rodzic (prawny opiekun) lub osoba przez nich upoważniona, nie będzie mogła odebrać dziecka ze szkoły, mogą oni poinformować telefonicznie wychowawcę lub dyrektora szkoły o możliwości samodzielnego powrotu dziecka do domu, podając swoje dane i dane personalne osoby odbierającej dziecko (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy), które wpisuje się do założonego w tym celu zeszytu. Zeszyt znajduje się w sekretariacie szkoły. Ostateczną decyzję podejmuje pielęgniarka szkolna.

     11. Jednocześnie wszelkie zmiany w planie lekcyjnym, które wiążą się z wcześniejszym zakończeniem zajęć lekcyjnych muszą być podane uczniom z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, a wychowawca (bądź nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi) zobowiązany jest do sprawdzenia czy informacja została zapisana przez dziecko w zeszycie wychowawczym. Dotyczy to uczniów klas I-III. Brak takiej informacji uniemożliwia wcześniejsze (niezgodne z planem) zakończenie zajęć lekcyjnych przez uczniów. Uczniowie kl. IV-VI dowiadują się o zmianie planu od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, bądź z tablicy informacyjnej. W przypadku uczniów klas IV-VI rodzic może wyrazić zgodę na wcześniejsze wyjście dziecka ze szkoły, gdy zajęcia lekcyjne kończą się wcześniej.


     12. W przypadku opuszczonych godzin lekcyjnych i braku ich usprawiedliwienia przez rodziców dziecka, wychowawca klasy domaga się wyjaśnień przyczyn absencji szkolnej podczas konsultacji i zebrań. Brak kontaktów rodziców /prawnych opiekunów/ z wychowawcą obliguje wychowawcę i pedagoga szkolnego do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

     13. Niespełnianie w dalszym ciągu obowiązku szkolnego przez dziecko powoduje wystosowanie do rodziców przez wychowawcę, pedagoga lub dyrekcję szkoły pisemnego wezwania do złożenia wyjaśnień odnośnie sytuacji szkolnej dziecka.

     14. Jeżeli po wyznaczonym terminie dziecko nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

     15. Brak efektów tych działań skłania szkołę do zgłoszenia nie realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko do Komendy Rejonowej Policji – Sekcji ds. Nieletnich, a fakt zaniedbań dziecka przez rodziców do Sądu Rodzinnego i Nieletnich