• KATALOG ZADOŚĆUCZYNIEŃ
    JAKO FORMA NAPRAWY ZACHOWANIA
    NIEZGODNEGO Z ZAPISAMI STATUTU

     

    Agresja skierowana na osobę.

     

    1. Przeprosiny:

    a) słowne wypowiadane w obecności osoby poszkodowanej;

    b) słowne wypowiadane na forum klasy;

    c) pisemne wręczone osobie poszkodowanej;

    d) pisemne w formie listu wysłane w przypadku obrażenia członków rodziny.

     

    2. W przypadku agresji słownej lub fizycznej podejmowanie działań zmierzających do poprawy nastroju osoby poszkodowanej a ponad to:

    a) wspólna praca winowajców i poszkodowanych nad zorganizowaniem spotkania klasowego (w przypadku agresji grupowej) - charakter spotkania do uzgodnienia;

    b) inne formy zadośćuczynienia wyznaczone przez nauczyciela, bądź zaproponowane przez winowajcę

    c) w przypadku ośmieszania cudzej pracy lub wypowiedzi ustnych wyznaczenie dodatkowych zadań do wykonania;

    d) w przypadku niewłaściwego komentowania i ośmieszania poglądów innej osoby wyegzekwowanie od winowajcy uzasadnienia opinii własnej lub osoby poszkodowanej (winowajca uzasadnia dlaczego poszkodowany ma rację), bądź rzeczowe wyjaśnienie dlaczego poszkodowany nie ma racji;

    e) w przypadku mówienia nieprawdy napisanie listu
    z przyznaniem się i wytłumaczeniem;

    f) w przypadku wyłudzania pieniędzy lub innych rzeczy wykonanie dodatkowego zadania zleconego przez nauczyciela.

     

    3. Nieposzanowanie cudzej własności.
    Przeprosiny:

    a) słowne w obecności osoby poszkodowanej;

    b) słowne na forum klasy

    c) Inne formy zadośćuczynienia: naprawa, bądź odkupienie

     

    4. Mówienie nieprawdy.

    Przeprosiny:

    a) słowne w obecności osoby poszkodowanej;

    b) słowne na forum klasy.

    c) Inne formy zadośćuczynienia: wykonanie dodatkowego zadania zleconego przez nauczyciela

     

    5. Prace dodatkowe:

    a) sprzątanie śmieci na terenie szkoły, na wyznaczonym terenie wokół szkoły (określony czas, po swoich lekcjach/na przerwie);

    b) opieka nad roślinami szkolnymi: sadzenie, przesadzanie, podlewanie, czyszczenie, wyrywanie chwastów (określony czas);

    c) czynności dodatkowe zlecone przez nauczyciela do wykonania:

    d) w bibliotece - porządkowanie księgozbioru;

    e) w świetlicy - przygotowanie zajęć dla młodszych kolegów;

    f) w stołówce - pomoc nauczycielowi w pełnieniu dyżuru;

    g) w klasie - wykonanie gazetki;

    h) w sali gimnastycznej - pompowanie piłek;

    i) przygotowanie lekcji wychowawczej prezentującej właściwe zasady zachowania/postępowania w przypadku naruszenia przyjętych norm;

    j) wykonanie pracy pisemnej na zadany przez nauczyciela temat związany z wykroczeniem, kilkakrotna (ilość wyznacza nauczyciel) pisemna deklaracja obietnicy poprawy;

    k) wykluczenie z udziału w imprezie klasowej i szkolnej;

    l) skierowanie winowajcy do pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce (czas i forma do uzgodnienia);

    m) pełnienie dyżuru klasowego przez określony czas;

    n) pełnienie dyżuru z nauczycielem