• 105 lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu - rys historyczny

   • Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia"….

     

    Takie motto przyświecało pionierom naszej oświaty, którzy  105 lat temu powoływali do życia przasnyską Jedynkę.

                Rok 1918 kończy 123-letni okres niewoli. Polska odzyskuje niepodległość! W Przasnyszu  organizują się władze powiatowe i miejskie. Powstaje Szkoła Powszechna.

                W  roku  szkolnym  1918-1919  zajmowała  kilka  lokali  w mieście. Izby lekcyjne znajdowały się w budynkach prywatnych. Kierownikiem  szkoły  został p. Henryk Kempa, a  w  skład  grona pedagogicznego wchodzili: m.in.
    p. Aleksandra Niestępska,  p. Rudolf Korman, p. Stanisław  Deptała, p. Rozalia Nowicka p. Jadwiga  Myślińska. Wszystkie klasy liczyły łącznie 600 uczniów.

    Wkrótce rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły powszechnej i gimnazjum.

                Dzięki zaangażowaniu burmistrza - Bronisława Matuszewskiego i ofiarności społeczeństwa Przasnysza,
    10 maja 1924 roku odbyło się uroczyste otwarcie placówki, które swą obecnością uświetnił prezydent Rzeczypospolitej - Stanisław Wojciechowski. Równie pamiętnym  wydarzeniem  lat  międzywojennych  była  wizyta  ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego i nadanie  placówce  jego imienia.  Od  roku  1930 jej  pełna  nazwa  brzmiała: Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Przasnyszu.

    Wkrótce kierownikiem szkoły został nauczyciel historii – p. Stanisław Deptała.

                  1 września 1939 roku zamiast szkolnego dzwonka, uczniowie usłyszeli armatnie strzały. Chociaż oficjalnie szkoła nie funkcjonowała, to jednak pedagodzy zrzeszeni w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej narażając własne życie, uczyli  na  tzw. tajnych kompletach piękna ojczystego  języka,  przekazywali  polską  historię  i  tradycję, a w czasach najcięższej próby, podtrzymywali na duchu.  W ramach akcji wymierzonej w polską inteligencję, hitlerowcy aresztowali  przasnyskich nauczycieli: p. Feliksa Otłowskiego. p. Stanisława   Deptałę, p. Ludwika  Suwińskiego,
    a także pierwszego  kierownika  szkoły  – p. Henryka Kempę. Wywieziono ich do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie wszyscy zginęli.

    Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej w styczniu 1945 roku społeczność Przasnysza przystąpiła do organizacji szkolnictwa w mieście. Budynek i teren szkoły powszechnej był zdewastowany, ale do prac porządkowych włączyli się wszyscy. Kolejni kierownicy: p. Kazimierz Milewski, p. Jan Bukowski, p. Jan Mach i p. Józef Murawski starali się w miarę możliwości unowocześniać metody nauczania, organizować czas wolny uczniom oraz rozwijać bazę placówki.

                  Rok szkolny 1962/1963 powitano już w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury, a wkrótce szkoła  otrzymała imię Władysława Broniewskiego. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do zmiany organizacji szkoły z siedmioklasowej na ośmioklasową. Funkcję kierownika  placówki objął  p. Stanisław Nałęcz. Szkoła  była  znaczącym  elementem  życia  kulturalnego  miasta.  Uczestniczyła w obchodach 1000 - lecia Państwa Polskiego, organizowała szereg uroczystości rocznicowych. Aktywnie działała w niej organizacja harcerska, Polski Czerwony Krzyż, Szkolny Klub Sportowy, a także koła przedmiotowe i kultywujący ludową tradycję - zespół taneczny.
                  W roku szkolnym 1975/1976 Miejskim Dyrektorem Szkół mianowano p. Jana Kaczyńskiego, a jego zastępcą do spraw Szkoły Podstawowej nr 1 p. Józefa Krynickiego.
                  Od roku 1978 funkcję dyrektora  pełniła Zofia Sękowska. W tych  latach  szkoła  osiągała znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, a także zawodach sportowych.

                  Rok 1989 to nowy rozdział w historii naszego państwa, a tym samym polskiej szkoły. Wkrótce wprowadzono zmienione podstawy programowe ze wszystkich przedmiotów nauczania, do szkół powróciła religia. Wiele miejsca poświęcono wartościom płynącym z rodziny, podmiotowości ucznia, a także otwartości na innowacje. Szczególną uwagę skierowano w stronę małych ojczyzn. Szkoła Podstawowa nr 1 była szkołą promującą postawy prozdrowotne.. Funkcję dyrektora szkoły pełniła w tym czasie  p. Honorata Makowska.

                  W 1996 roku Rada Miejska powierzyła funkcję kierowania placówką p. Arkadiuszowi Siejce. Rozpoczyna się  wówczas okres intensywnych modernizacji, zakupu wielu pomocy dydaktycznych, które mają na celu ułatwienie  pracy  całej  społeczności szkolnej.
                  Koniec lat dziewięćdziesiątych to czas  przygotowań do gruntownej reformy oświaty, w wyniku  której przez dwa lata Jedynka funkcjonowała jako Zespół Szkół obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum.


                  W roku 2000/2001 z myślą o uczniach niepełnosprawnych i ich rodzicach, utworzono pierwszą klasę integracyjną. Od tego czasu Jedynka stała się szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi.
                  W latach 1999-2002  realizowano  europejski  program  Sokrates  Comenius,  co  wiązało się z  wymianą  doświadczeń  ze   szkołami  z Portugalii, Czech i Austrii.
                  W  roku  szkolnym  2004/2005 placówka przystąpiła  do  akcji „Szkoła z klasą".  Wspólny wysiłek nauczycieli, uczniów i rodziców włożony  w realizację przedsięwzięcia, zaowocował sukcesem i uzyskaniem tego tytułu.
                  Kolejne lata stały  pod znakiem  realizacji różnych projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, takich jak:  „Chcę,  wiem,  potrafię",   "Angielski dla najmłodszych" i "Szkoła Równych Szans -",a także :  „Wyrazić  siebie" i „Słoneczny teatr  - integracja przez sztukę”, które znalazły się w europejskim katalogu dobrych praktyk   „Creative Industry Primary School”.

     

                Szczególną   wagę zawsze  przywiązuje się  do  szeroko  pojętej  współpracy z  instytucjami, organizacjami  
    i fundacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej. Są to m.in.: Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom
    i Młodzieży Niepełnosprawnej "Świetlik", Fundacja „Scalam – Prostujemy Drogi  Życia”, Fundacja „Pelikan”, Fundacja „Jestem”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, a także  Politechnika Warszawska i Uczelnia Lingwistyczno – Techniczna w Przasnyszu, we współpracy z którymi realizowano autorskie projekty „Mała Politechnika Jedynki” i „Mała Akademia Językowa”.

                "Jedynka'’ efektywnie współpracuje z rodzicami uczniów, włączając ich w  szeroko pojęte działania wychowawcze. Ciekawym przedsięwzięciem było przygotowanie  przez rodziców spektaklu pt. „Kopciuszek”.

                Kadra  Jedynki podejmuje wiele wyzwań edukacyjnych. Przykładem dobrych praktyk oraz innowacji pedagogicznych są realizowane systematycznie programy, takie jak: prozdrowotne projekty – „Nie stój – wsiądź
    na rower!”, „Sportowa sobota z mamą i tatą”, „Miś Ratownik”, czy cykliczne wyjazdy na basen.  

                 Szkoła  wspiera realizację programów oraz projektów upowszechniających wiedzę o prawach dzieci, np. projektu edukacyjno – wychowawczego skierowanego do uczniów klas II „Dziecko równa się obywatel” – propagującego idee korczakowskie   i   podejmującego    temat   dziecięcego   obywatelstwa   –   miejsca   dziecka w  rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej.

                  Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, szczególnie  Samorządu Uczniowskiego, który działa bardzo aktywnie.
          Bardzo ważną rolę pełni,  prężnie działający  na terenie  szkoły Wolontariat. W ten sposób propaguje się postawy empatii i pracy  na rzecz innych.

                W trosce o funkcjonowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi promowany jest  zindywidualizowany proces nauczania i wychowania. Dzieci otoczone są opieką dwóch świetlic znajdujących się
    w oddzielnych budynkach, gdzie mogą bezpiecznie i twórczo spędzać czas.

                Kształtując właściwe postawy uczniów, szkoła  realizuje idee harcerstwa.

                Organizowane są uroczystości  o  charakterze  patriotycznym,  religijnym i okolicznościowym, co  przyczynia się do wzmocnienia tożsamości narodowej i kulturowej, pogłębiana jest współpraca i więzi koleżeńskie  

                Szkoła Podstawowa nr 1 w Przasnyszu, w 90 - tą rocznicę istnienia, zmieniła patrona i nosi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Stanowi to  bardzo  bogaty materiał  do  pracy  wychowawczej.

                W roku szkolnym 2017/2018 w 50-tą rocznicę ustanowienia Orderu Uśmiechu, zorganizowano Zlot  Nauczycieli  i  Pracowników   Szkół i Placówek tego imienia, którego honorowym gościem był Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka.

                W roku 2018, roku  Ireny Sendlerowej, uczniowie Jedynki realizowali projekt pod hasłem „Kuferek Dobrych Uczynków” Szkoła została odznaczona przez Rzecznika Praw Dziecka medalem INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI-,,Za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka”.

      W latach 2010–2019 nastąpił  okres dalszej intensywnej modernizacji, zakupu wielu nowoczesnych  pomocy dydaktycznych, które miały  na celu ułatwienie pracy uczniom, nauczycielom i  pracownikom obsługi ( m. in.
    w  roku 2014  otwarto nowo wybudowaną  halę  sportową,).

     29 października 2018 r. uroczyście  obchodzono  100-lecie Szkoły. Był to czas wspomnień, spotkania kilku  pokoleń, a przede wszystkim  poczucie dumy z tak bogatej i pięknej historii.

                Szkoła  dynamicznie i  harmonijnie  rozwija się w sferze dydaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej
    i organizacyjnej, uwzględniając   optymalne   warunki   rozwoju i potrzeby dzieci. Szczególny akcent położony jest na to, aby wszystkie zajęcia dostosowane były do możliwości psychofizycznych ucznia, zarówno ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak  również  ponadprzeciętnie  uzdolnionego.

       Szkoła sprawdza  się również w sytuacjach trudnych. W czasie pandemii i nauki zdalnej zaangażowanie całej społeczności Jedynki  widoczne było każdego dnia. A uczniowie z objętej wojną Ukrainy, znaleźli tu pomoc, opiekę
    i poczucie bezpieczeństwa.

      Placówka zajmuję  obecnie dwa budynki: przy ul. Żwirki i Wigury i przy ul. Szkolnej.  Naukę pobiera w niej 
    721 uczniów, którzy znajdują się pod opieką 73 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi.

     1 września 2023r. funkcję dyrektora szkoły objęła p. Justyna Kaliszewska.

                Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu jest placówką nowoczesną, przyjazną i bezpieczną. Stwarza  klimat do efektywnej  edukacji i rozwijania zainteresowań  ucznia oraz satysfakcjonującego  wykonywania  zawodu nauczyciela.  

     

             Kształci  nie tylko umysły, ale przede wszystkim serca…

    Joanna Zbrzezna