• REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

     im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

      

     I Postanowienia ogólne

              1.         Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, przygotowującą uczniów do samokształcenia, edukacji ustawicznej, do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

              2.          Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, oraz rodzice uczniów.

     II Funkcje biblioteki

      

            1.           Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

            2.           Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów.

              3.         Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli.

     III Organizacja biblioteki

      

              1.         Bezpośredni nadzór na pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.

              2.          Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w którym wydzielona jest wypożyczalnia i czytelnia.

              3.         Biblioteka udostępnia swe zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

              4.          Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum.

              5.          Zbiory biblioteki dostosowywane są do profilu szkoły i zainteresowań użytkowników.

              6.          Bibliotekę obsługuje dwóch nauczycieli bibliotekarzy, których zadania wyszczególnione są w planie pracy.

              7.          Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły, który ustalany jest na początku roku kalendarzowego.

              8.         Działalność biblioteki może być dotowana przez komitet rodzicielski i innych ofiarodawców.

     IV Prawa i warunki korzystania ze zbiorów

      

              1.         Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.

              2.         Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu· czytając lub przeglądając w czytelni, wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.

              3.          Każdy uczeń, może wypożyczyć 4 książki na okres trzech tygodni.

              4.         Zbiory można wypożyczać tylko na swoje nazwisko. Wypożyczenie na inne nazwisko równoznaczne jest z kradzieżą.

              5.         Przepisywanie książek na inną osobę może się odbywać tylko w obecności tej osoby.

              6.         Wypożyczone dokumenty należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

              7.         Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki. Jeżeli nie zgłosi się po zarezerwowaną pozycję w oznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.

              8.         W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem.

              9.         Czytelnik chory na chorobę zakaźną nie może korzystać ze zbiorów.

            10.        Czytelnik, który zgubi lub zniszczy dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić takie same lub inne wskazane przez nauczyciela bibliotekarza. W wyjątkowych wypadkach biblioteka może udzielić zgody na odkupienie pozycji o innym tytule.

            11.        Uczeń kończący naukę w szkole lub przerywający naukę z różnych powodów rozlicza się z biblioteką podpisując obiegówkę.

            12.       Nauczyciele oraz pracownicy szkoły kończący prace w szkole zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką.

     Dyrektor Szkoły

     Arkadiusz Siejka